Colegiul Tehnic "Napoca" - Cluj-Napoca

Legislatie

• Lista cuprinzând hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar,nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa  functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat.

 

• ORDIN nr. 5.240 din 30 august 2011 - pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - Alimentaţie

 

• ORDIN nr. 5.349 din 7 septembrie 2011 - privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Şcoala după şcoală

 

• ORDIN nr. 5.436 din 21 septembrie 2011 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România

 

• ORDIN nr. 5.484 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite

formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar,

profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor

 

• ORDIN nr. 5.485 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

 

• ORDIN nr. 5.486 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

 

• ORDIN nr. 5.487 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor

obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională

 

• ORDIN nr. 5.488 din 29 septembrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare

 

• ORDIN nr. 5.489 din 29 septembrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar

 

• ORDIN nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

 

• ORDIN nr. 5.547 din 6 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 

• ORDIN nr. 5.549 din 6 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice

pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

• ORDIN nr. 5.552 din 7 octombrie 2011 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ

 

• ORDIN nr. 5.553 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele

didactice din învăţământul preuniversitar

 

• ORDIN nr. 5.554 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

 

• ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor  şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

 

• ORDIN nr. 5.560 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013

 

• ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

 

• ORDIN nr. 5.562 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

 

• ORDIN nr. 5.563 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic

 

• ORDIN nr. 5.565 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de

unităţile de învăţământ preuniversitar

 

• ORDIN nr. 5.568 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat

 

• ORDIN nr. 5.569 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă

 

• ORDIN nr. 5.571 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ

 

• ORDIN nr. 5.573 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

 

• ORDIN nr. 5.574 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

 

• ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

 

• ORDIN nr. 5.577 din 7 octombrie 2011 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă

 

• ORDIN nr. 5.567 din 7 octombrie 2011 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară

 

• ORDIN nr. 3.035 din 10 ianuarie 2012 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse  in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare

 

• ORDIN nr. 3.168 din 3 februarie 2012 - privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani

 

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

• Ordinul MECTS nr.  6211/13.11.2012 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

 

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18.12.2012

 

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12.12.2012